Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing in het kader van het gebruik van de Dox Hotel website (hierna “Dox Hotel”).

Betrekkingen tot gebruik van het Dox Hotel
1.1 Het gebruik van het Dox Hotel is gratis. Ons doel is om jou een plezierrijke en veilige virtuele gemeenschap te bieden.

1.2 Dox Hotel hanteert een minimale leeftijdseis van 12 kalenderjaren. Ben je jonger dan dit? Dan is er toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger(s) vereist.

1.3 De website van het Dox Hotel versleuteld in het kader van veiligheid de communicatie tussen jou en de website van het Dox Hotel door middel van het SSL-protocol om afluisteren te voorkomen.

1.4 Het is niet toegestaan te proberen ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de computersystemen of databasebestanden van de Dox Hotel website.

Betrekkingen tot gedrag op het Dox Hotel
2.1 Dox Hotel bevat kant-en-klare chatrooms waarop je met andere gebruikers kunt praten, en prikborden en (persoonlijke) homepages waarop je berichten en materiaal kunt plaatsen. Je zult deze faciliteiten van Dox Hotel uitsluitend gebruiken om berichten en materiaal te plaatsen, verzenden en ontvangen die beleefd, juist, niet onrechtmatig, niet beledigend en niet in strijd met de goede zeden zijn en die voorts voldoen aan de eisen van deze Algemene Voorwaarden. Jij bent als enige verantwoordelijk voor informatie, feedback, onderzoeksresultaten, foto’s, berichten of andere materialen die je op Dox Hotel plaatst of anderszins levert (hierna “Gebruikerscontent”) en de gevolgen van het plaatsen van Gebruikerscontent op Dox Hotel. Je gaat er in het bijzonder mee akkoord dat je bij het gebruik van de faciliteiten van Dox Hotel:

2.1.1 deze faciliteiten van Dox Hotel niet zult gebruiken in verband met onderzoeken, wedstrijden, piramidesystemen, kettingbrieven of junkmail, en geen ongevraagde e-mail (spam) naar anderen zult versturen;

2.1.2 anderen niet te schande zult maken, misbruiken, aanvallen, hinderlijk volgen, bedreigen, racistische, etnische of anderszins verwerpelijke opmerkingen zult maken of anderszins de veiligheid en/of rechten (zoals het recht op privacy en portretrechten) van anderen zult schenden;

2.1.3 geen materiaal of informatie zult publiceren, uploaden, distribueren of verspreiden dat of die:

ongepaste, grove, lasterlijke, inbreukmakende, aanstootgevende, onfatsoenlijke, onrechtmatige of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie vormt (met inbegrip van maar niet beperkt tot pornografie, beschrijvingen van gewelddadige of seksuele handelingen, haatzaaiend materiaal of materiaal dat naar alle waarschijnlijkheid resulteert in schade of een misdrijf);

(II) onjuiste informatie over een persoon bevat;
(III) misleidend of bedrieglijk is;
(IV) inbreuk maakt op iemands recht op privacy;
(V) ertoe kan leiden dat wij een wet, (gedrags-)code of ander instrument dat op ons gedrag van toepassing is schenden of bij de schending daarvan betrokken raken;
(VI) anderszins inbreuk maakt op iemands rechten;

2.1.4 geen bestanden zult uploaden die software of ander materiaal bevatten die of dat inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteurs- en/of handelsmerkrechten tenzij je de eigendom van of de zeggenschap over die rechten hebt of daarvoor alle noodzakelijke toestemmingen hebt gekregen;

2.1.5 geen bestanden zult uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancel bots, corrupte bestanden of vergelijkbare vernietigende of corrupte software of programma’s die Dox Hotel, de Content daarvan of de werking van de computer of eigendommen van een ander kunnen beschadigen, bevatten of anderszins opzettelijk vrijgeven of verspreiden;

2.1.6 geen reclame zult maken voor goederen of diensten of deze zult promoten, of te koop aanbieden of vragen;

2.1.7 geen bestanden die door een andere gebruiker zijn geplaatst zult downloaden van een (persoonlijke) homepage, chatroom of prikbord waarvan je weet of redelijkerwijze zou moeten weten dat die niet legaal gedistribueerd kunnen worden;

2.1.8 geen auteursvermeldingen, juridische of andere deugdelijke kennisgevingen of aanwijzingen van eigendom of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een geüpload bestand zult vervalsen of wissen;

2.1.9 andere gebruikers niet zult beperken in of weerhouden van het gebruiken van en plezier beleven aan de (persoonlijke) homepages, chatroom en prikborden;

2.1.10 geen gedragscode of andere richtlijnen zult schenden die op Dox Hotel kunnen worden getoond voor een specifieke faciliteit of dienst;

2.1.11 geen persoonlijke informatie over andere gebruikers zult verzamelen (door middel van robots, scrapen, dataminen of andere methodes), met inbegrip van e-mailadressen of schermnamen om ongevraagde e-mails of andere berichten te verzenden of om persoonlijke informatie over een andere gebruiker uit te wisselen of te plaatsen;

2.1.12 geen wet- of regelgeving of de wettelijke rechten van een andere gebruiker zult schenden of anderen daartoe zult aanmoedigen, en niet zult oproepen of aanzetten tot terroristische activiteiten;

2.1.13 geen valse identiteit zult aannemen (met inbegrip van het opgeven van een foutieve leeftijd) of je zult uitgeven voor andere (rechts-)personen om anderen te misleiden of anderszins;

2.1.14 geen titels zult vervalsen of anderszins identificerende elementen zult manipuleren om de oorsprong van via Dox Hotel overgebracht materiaal te verhullen;

2.1.15 geen bestand van gebruikers van Dox Hotel of andere gebruikersinformatie geheel of gedeeltelijk zult gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren of (al dan niet tegen een vergoeding) aan een andere (rechts-)persoon zult verstrekken;

2.1.16 niet zult weigeren de instructies op te volgen van (personeel van) Dox Hotel.

2.2 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van Gebruikerscontent. Wij behouden ons het recht voor materiaal dat op de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden of enige andere interactieve berichtendienst is geplaatst te beoordelen en naar eigen inzicht en zonder kennisgeving te verwijderen. Wij behouden ons tevens het recht voor de toegang tot de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden en/of Dox Hotel op enig moment zonder kennisgeving tijdelijk of definitief te beëindigen indien je de (persoonlijke) homepages, chatrooms of prikborden gebruikt op een wijze die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, en in het bijzonder met artikel 2.1.1 t/m 2.1.16.

2.3 Dox Hotel behoudt zich het recht voor op enig moment aanvullende informatie of aanwijzingen bekend te maken indien zij dat nodig acht om te voldoen aan geldende wet- of regelgeving, een gerechtelijke procedure of overheidsverzoek, of naar eigen inzicht informatie of materiaal (waaronder tevens Gebruikerscontent) geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te posten, of te verwijderen.

2.4 Dox Hotel is niet verantwoordelijk voor geplaatste Gebruikerscontent en wijst derhalve uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot geplaatste Gebruikerscontent, alsmede met betrekking tot alle acties die voortvloeien uit jouw deelname of die van een andere gebruiker aan de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden of andere interactieve berichtendienst.

2.5 Materialen die worden geüpload op of gedownload van de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden kunnen zijn onderworpen aan beperkingen ten aanzien van gebruik, reproductie en/of verspreiding; het is jouw verantwoordelijkheid je aan die beperkingen te houden indien je materiaal uploadt of downloadt.

2.6 Je verleent Dox Hotel een eeuwigdurende, onherroepbare, royaltyvrije, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie (met het recht een of meer van de volgende rechten in sublicentie te geven) om jouw Gebruikerscontent te bewerken, wijzigen, verwijderen, vertalen en over te brengen en om deze te gebruiken, reproduceren, uitzenden, publiceren of anderszins wereldwijd te tonen in ongeacht welke reeds bekende of in de toekomst ontwikkelde vorm of formaat van media of technologie. Je verleent eveneens andere bevoegde gebruikers een niet-exclusieve licentie om zich via Dox Hotel toegang te verschaffen tot jouw Gebruikerscontent en die via Dox Hotel te reproduceren en te tonen.

Betrekkingen tot betaalde producten
3.1 Dox Hotel biedt tegen betaling Betaalde Producten (hierna de “Betaalde Producten”) op de Dox Hotel website. Deze Betaalde Producten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het downloaden van afbeeldingen en ringtones voor mobiele telefoons, deelname aan bepaalde games en activiteiten, inschrijving op bepaalde nieuwsbrieven en overige diensten, het adopteren van virtuele huisdieren en het leveren van virtueel meubilair of andere virtuele artikelen om je gastenkamer in te richten.

3.2 Indien je jonger dan 18 jaar bent, dien je voor het gebruik maken van de Betaalde Producten toestemming te verkrijgen van (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

3.3 Betaalde Producten kunnen niet gerestitueerd worden.

3.4 Zogeheten Super Rares kunnen binnen het spel verkregen worden met zogeheten Belcredits.

3.5 In het kader van het zogeheten ProVIP te hebben aangeschaft kunnen er aanvullend virtueel meubilair verkregen worden in de zogeheten Winkel van de Dox Hotel website, deze zijn vermeld onder de naam "ProVIP Shop".

Betrekkingen tot auteursrecht
4.1 Dox Hotel is de rechtmatige eigenaar van de inhoud die wordt weergeven op deze website, met betrekking tot de afbeeldingen, animaties, computerprogramma's, het logo en alle andere inhoud die getoond wordt op de Dox Hotel website.

4.2 De inhoud van de Dox Hotel website mag niet worden gedistribueerd, gekopiëerd of gebruikt worden voor derde partij doeleinden.

Betrekkingen tot algemene voorwaarden
5.1 Wanneer de algemene voorwaarden gewijzigd worden, maken wij dit bekend op de website van het Dox Hotel.